Ustanovni občni zbor društva ZD-SMS

Zapisnik ustanovnega občnega zbora

ZASAVSKEGA DRUŠTVA SENIORJEV MENEDŽERJEV IN STROKOVNJAKOV

dne: 13.05.2015

 

Ustanovni občni zbor Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, je bil dne  13.05.2015, ob 17. uri, v Gradiču, Trg Franca Fakina 5, v Trbovljah. Predlagani dnevni red je bil naslednji:

 

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejem dnevnega reda ustanovnega zbora
 3. Izvolitev organov ustanovnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Obravnava in sprejem pravil društva
 6. Razprava o delu društva ter sprejem programa in finančnega načrta za leto 2015
 7. Volitev članov organov društva
 8. Sprejem sklepa o višini članarine
 9. Zaključek s kulturnim programom

Občnega zbora  se je udeležilo  30 ustanovnih članov društva.

 

Ad.1  Otvoritev in pozdrav

 

Ustanovni občni zbor društva se je pričel s kratkim kulturnim programom.

V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev društva je prisotne pozdravil najstarejši ustanovni član društva Franc Perme. Posebej je pozdravil navzoča vabljena gosta, častnega predsednika Posavskega društva SMS gospoda Eda Komočarja in predsednika Posavskega društva SMS gospoda Viljema Glasa ter podal opravičila za upravičeno odsotnost ostalih vabljenih gostov. Od vabljenih gostov je bil prisoten tudi župan Občine Zagorje ob Savi, gospod Matjaž Švagan.

 

Ad.2  Sprejem dnevnega reda ustanovnega zbora društva

 

Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 

Ad.3 Izvolitev organov ustanovnega zbora društva

 • Podan je bil predlog za sestavo delovnega predsedstva zbora v sestavi Irena Drenik, Marjan Dolanc in Karel Vukovič. Za predsednika delovnega predsedstva zbora je bil predlagan Marjan Dolanc.
 • Podan je bil predlog za sestavo verifikacijske komisije v sestavi Dušana Grešaka in Bojana Klenovška.
 • Podan je bil predlog za sestavo kandidacijske  in volilne komisije v sestavi Bojana Gorjupa,Franca Vozlja in Egona Casagrandeja.
 • Podan je bil predlog za dva overovatelja zapisnika, in sicer Franc Malgaj in Riko Majcen.

Za zapisnikarja zbora je bila predlagana Vilma Koncilja.

Zboru je bil podan tudi predlog, da na osnovi današnje razprave in vseh sprejetih gradiv pripravi predlog zaključkov zbora za potrditev na seji upravnega odbora in o tem obvesti člane društva.

 

Prisotni so predlagane kandidate za organe ustanovnega zbora soglasno potrdili .Soglasno so potrdili tudi predlog o pripravi zaključkov zbora in obvestitvi članstva.

 

Ad.4  Poročilo verifikacijske komisije

 

Dušan Grešak je v imenu verifikacijske komisije podal naslednje ugotovitve:

 

 •  Na ustanovnem zboru društva, je od 47 evidentiranih ustanovnih članov, prisotnih 30   članov. Pogoji za nadaljevanje poteka zbora so tako izpolnjeni.

 

 

Ad.5  Obravnava in sprejem pravil društva

 

Karel Vukovič je obrazložil potek aktivnosti za ustanovitev društva.

 

Namen ustanovitve društva je interesno povezovanje članstva,medsebojna izmenjava izkušenj ter spremljanje razvojnih sprememb v okolju in dajanje pobud za pozitivni razvoj območja.

 

Ostale dejavnosti  so:

–  prostovoljno in ljubiteljsko svetovanje pri razvojnih in drugih projektih

– medsebojno spoznavanje in druženje članov društva

– organiziranje usposabljanja in seznanjanje članov društva in vseh zainteresiranih z  novostmi na vseh področjih      gospodarskega in družbenega razvoja

– organiziranje kulturnih,strokovnih in zabavnih srečanj za člane društva

– prenos bogatih življenjskih in strokovnih izkušenj v delovna okolja

– promocija Zasavja na področjih delovanja društva

– sodelovanje članov društva s sorodnimi društvi v Sloveniji in drugod

– organizirano reševanje socialnih problemov članov društva

– delovanje društva v smeri kadrovske krepitve društva

 

Obrazložil je tudi predlog temeljnega akta društva-Pravila Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov ter odprl razpravo o temeljnem aktu društva.

 

Predlog pravil društva je bil soglasno sprejet.

 

Prisotni ustanovni člani društva so po sprejetju pravil društva sprejeli naslednje sklepe:

 

Sklep št. 1:

Ustanovi se Zasavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, s sedežem v Trbovljah, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Trbovlje, Mestni trg  5d, 1420 Trbovlje.

 

Sklep št. 2:

Sprejmejo se pravila Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, kot temeljnega akta društva.

 

Sklep št. 3:

Organi društva so:

– zbor članov

– upravni odbor

– nadzorni odbor

– častno razsodišče

 

 

Prisotni ustanovni člani društva so soglasno potrdili Pravila društva in sprejete sklepe. Društvo je tako ustanovljeno, dne 13.05.2015, s tem dnem se tudi začno aktivnosti za registracijo društva.

 

 

 

Ad. 6  Razprava o delu društva ter sprejem programa in finančnega načrta za leto 2015

 

Po predstavitvi programa društva in finančnega načrta za leto 2015 ter krajši razpravi so prisotni člani društva soglasno sprejeli naslednji sklep:

 

Sklep št.4

 

Sprejme in potrdi se program dela društva v letu 2015 in finančni načrt za leto 2015, kar je priloga zapisnika.                                                                                                                                                               

 

             

 

Ad 7.   Volitve članov :

 

– upravnega odbora društva  in predsednika  društva

– nadzornega odbora

– častnega razsodišča

 

Predsednik kandidacijsko-volilne komisije Bojan Gorjup je zboru podal predlog, da se izvedejo javne volitve predlaganih kandidatov.

 

Zbor društva je soglasno potrdil predlog, da se izvedejo javne volitve.

 

Predsednik kandidacijsko-volilne komisije je nato predstavil kandidate za člane organov društva in sicer:

 

Za člane upravnega odbora društva so bili evidentirani naslednji kandidati:

 – Irena Drenik (Zagorje )

– Riko Majcen (Zagorje)

– Karel Vukovič (Trbovlje)

– Franc Malgaj (Trbovlje)

– Pavel Hacin (Trbovlje)

– Dušan Grešak (Trbovlje)

– Marjan Dolanc (Hrastnik)

– Bojan Klenovšek (Hrastnik)

– Alojz Deželak (Hrastnik)

 

Za predsednika upravnega odbora in s tem tudi predsednika in zastopnika društva za mandatno obdobje dveh let je bil evidentiran Karel Vukovič.

 

Za člane nadzornega odbora društva so bili predlagani naslednji kandidati:

 

– Janez Koritnik ( Hrastnik)

– Ivan Berger (Trbovlje)

– Jože Smrkolj (Zagorje)

 

Za člane častnega razsodišča  so bili predlagani naslednji kandidati:

 

– Breda Vidmar (Hrastnik)

– Franc Perme ( Trbovlje)

– Silvo Strmljan (Zagorje)

 

 

 

Prisotni člani društva so predloge soglasno potrdili in  sprejeli naslednji sklepe:

 

Sklep št. 5

 

Za mandatno obdobje štirih let se potrdi  predlagana sestava članov upravnega odbora društva. 

 

Sklep št.6   

 

Za predsednika upravnega odbora in s tem tudi predsednika in zastopnika Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, za mandatno dobo 2 let , se imenuje Karel Vukovič.

 

Sklep št. 7:

           Za mandatno obdobje štirih let se potrdi predlagana sestava nadzornega odbora društva.

 

Sklep št.8:

 

Za mandatno obdobje štirih let se potrdi predlagana sestava častnega razsodišča društva.

 

 

Ad.8 Sprejem sklepa o višini članarine za leto 2015

 

Predsednik delovnega predsedstva je podal predlog o višini članarine za leto 2015. Predlagana je članarina v višini 20 EUR za individualne člane in članarina v višini 250 EUR za pravne osebe.

 

Prisotni so potrdili predlagano višino članarine za leto 2015.

 

Ad.9  Zaključek s kulturnim programom

 

Pred zaključkom zbora je predsedujoči zbora pozval prisotne , če kdo še želi besedo.

Vabljena gosta, predsednik in častni predsednik Posavskega društva seniorjev managerjev in strokovnjakov, sta se zahvalila za vabilo, izrazila svoje zadovoljstvo ob ustanovitvi društva, pozvala k sodelovanju z njihovim društvom in  ostalimi društvi v Sloveniji.

Spregovoril je tudi župan občine Zagorje, se opravičil za krajšo zamudo, zaradi neodložljivih drugih obveznosti ter izrazil svojo zadovoljstvo ob ustanovitvi tega Zasavskega društva. V imenu občine Zagorje je potrdil, da bo občina Zagorje, kot pravna oseba, postala članica tega društva.

 

 

Ustanovni občni zbor  Zasavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov se je končal ob   18.30 uri s krajšim kulturnim programom, ki sta ga izvedla Riko Majcen in  Jernej Pikl.

 

 

Zapisničarka:                                                                                      Predsednik:

Vilma Koncilja                                                                                      Karel Vukovič

 

Overovatelja zapisnika:
Franc Malgaj         Riko Majcen