Pravila društva

PRAVILA ZASAVSKEGA DRUŠTVA SENIORJEV, MENEDŽERJEV IN STROKOVNJAKOV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zasavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki deluje v skladu z Zakonom o društvih in drugimi predpisi ter cilji ustanoviteljev.

Društvo deluje v javnem interesu.

2. člen
Ime društva je Zasavsko društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov – skrajšano ime Zasavsko društvo DSMS, v nadaljnjem besedilu »društvo« in je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež društva je v Trbovljah.
Društvo ima žig, ki je pravokotne oblike 50 x 20 mm z napisom imena društva.
3. člen
Delovanje društva in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča svoje člane:
– s pravico vpogleda v zapisnike organov društva,
– preko sredstev javnega obveščanja,
– na srečanjih članov društva.
Društvo obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik.

4. člen
Društvo deluje na območju Zasavja (občine Hrastnik, Trbovlje ter Zagorje ob Savi) in širše. Po potrebi se povezuje in sodeluje s sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in tujini.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE
5. člen
Cilj društva je interesno povezovanje in druženje njegovih članov in njihovo usmerjanje v izvajanje nalog, ki temeljijo predvsem na posvetovanju, povezovanju in sodelovanju.

6. člen

Naloge društva so:
– interesno povezovanje članstva, medsebojna izmenjava izkušenj ter spremljanje razvojnih sprememb v okolju in dajanje pobud za pozitivni razvoj,
– prostovoljno in ljubiteljsko svetovanje pri razvojnih in drugih projektih,
– medsebojno spoznavanje in druženje članov društva,
– organiziranje usposabljanja in seznanjanja članov društva in vseh zainteresiranih z novostmi na vseh področjih gospodarskega in družbenega razvoja,
– organiziranje kulturnih, strokovnih in zabavnih srečanj za člane društva,
– prenos bogatih življenjskih in strokovnih izkušenj v delovna okolja,
– promocija Zasavja na področjih delovanja društva,
– sodelovanje članov društva s sorodnimi društvi v Sloveniji in drugod,
– organizirano reševanje socialnih problemov članov društva in
– delovanje društva v smeri kadrovske krepitve članstva.
Naloge društva se realizirajo preko organov društva in preko pododborov. Pododbori so metode dela in niso pravna oseba in za svoje delo odgovarjajo upravnemu odboru društva.

Za uresničitev ciljev in nalog, ki jih določajo ta Pravila in Zakon, lahko društvo s pravnimi posli pridobiva in odtujuje premičnine in nepremičnine.

III. ČLANSTVO
7. člen
Člani društva so seniorji, managerji in strokovnjaki različnih profilov in pravne osebe, ki sprejemajo pravila in program društva. Članstvo je prostovoljno in ni omejeno.

Člane sprejema upravni odbor na podlagi pisne pristopne izjave. Člani plačujejo članarino na način in v višini, kot jo določi zbor članov.
Pravno osebo v društvu zastopa njena odgovorna oseba.
8. člen
Pravice in dolžnosti članov so zlasti:
– pridobivati ustrezna znanja in izkušnje s področja delovanja društva;
– voliti in biti izvoljen v organe društva;
– sodelovati pri izdelavi programa dela društva in biti seznanjen s poslovanjem društva ter njenim finančno-materialnim poslovanjem;
– sprejemati nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe;
– udeleževati se zborov članov in biti seznanjen s sklepi organov društva;
– redno plačevati članarino in druge prispevke;
– delovati skladno z nameni in nalogami društva ter skladno s pravili ter izvajati sklepe organov društva;
– varovati ugled društva.
9. člen
Društvo ima lahko poleg rednih tudi častne in kolektivne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Častni član nima finančno-materialnih obveznosti do društva, vse druge pravice pa izvajajo v skladu z določili teh Pravil. Merila za imenovanje častnega člana sprejme upravni odbor društva.

Kolektivni člani lahko postanejo pravne osebe iz področja gospodarske, družbene in druge dejavnosti, ki imajo posebne zasluge za razvoj in sodelovanje z društvom. V članstvo jih sprejema upravni odbor.

10. člen
Članstvo v društvu preneha s smrtjo, izstopom, izključitvijo ali črtanjem iz članstva. Kdor prostovoljno izstopi, poda ustno izjavo na zboru članov, ali pošlje društvu pisno izjavo.

Iz članstva se črtna kdor kljub opominu ne poravna finančnih obveznosti za tekoče leto v roku, ki ga določi upravni odbor. Prenehanje članstva s črtanjem ugotovi upravni odbor s sklepom.

Izključitev iz članstva se opravi na podlagi sklepa častnega razsodišča.

IIII. ORGANI DRUŠTVA
11. člen
Organi društva so:
– zbor članov,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.

Mandatna doba organov društva je štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Delo v organih društva je častno in v načelu brezplačno.

Organe ali posamezne člane organov društva se lahko odpokliče ali razreši pred potekom mandatne dobe, če ne izvršujejo sklepov in politike zbora članov društva oz. če delujejo v nasprotju z njenimi interesi ali interesi širše družbene skupnost, ali če to sami želijo. Organi ali posamezni člani organov društva lahko tudi odstopijo pred potekom njihove mandatne dobe, vendar morajo opravljati svojo funkcijo do izvolitve novih organov oz. novega člana.

Vsi sklepi organov se sprejemajo z večino glasov navzočih, razen v zadevah, kjer je potrebna kvalificirana večina. O sejah se vodi zapisnik.

Volitve članov organov društva so javne, če zbor članov ne sklene drugače.

Zbor članov društva

12.​člen

Zbor članov društva je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. Zbori članov društva so redni in izredni.

Redni zbor članov skliče predsednik po sklepu upravnega odbora enkrat letno v začetku leta.

Izredni zbor članov lahko skliče predsednik po sklepu upravnega odbora, če to zahteva nadzorni odbor, ali 1/5 članov društva. Če ga predsednik oziroma upravni odbor ne skličeta v enem mesecu po sprejeti zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je sklicanje zahteval, mora pa priložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

13. člen
Naloge zbora članov so:
– sklepa o dnevnem redu zbora članov,
– obravnava poročila o delu organov društva in sprejema smernice za njihovo delo,
– sprejme letno poročilo in finančni načrt društva,
– sprejema letni program dela,
– določa članarino,
– sprejema pravila in druge splošne akte društva ter spremembe le-teh,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– odloča o povezovanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami,
– odloča o včlanitvi v zvezo društev,
– odloča o prenehanju društva,
– voli in razrešuje upravni odbor, predsednika društva, voli člane nadzornega odbora in člane častnega razsodišča,
– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani in organi društva.

14. člen.
Pisno vabilo za zbor članov s predlogom dnevnega reda mora pripraviti sklicatelj in ga poslati članom društva vsaj deset dni pred zborom.

15. člen
Zbor članov je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov društva. Če v določenem času zbor članov ni sklepčen, se opravi 15 minut pozneje ter veljavno sklepa, če je prisotno vsaj deset članov društva.

Odločitve so veljavno sprejete, kadar za njih glasuje večina prisotnih.
16. člen
Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga določi zbor članov.
Zbor članov imenuje zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Zapisnik podpišejo zapisnikar, oba overovatelja in predsedujoči.

Upravni odbor društva

17. ​člen

Upravni odbor je izvršni organ, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Upravni odbor je za svoje delo odgovorno zboru članov.

Upravni odbor šteje 9 članov. Poleg neposredno izvoljenega predsednika društva, ga sestavljajo še podpredsednik, tajnik in šest članov, iz vsake občine po dva. Najmanj eden član upravnega odbora se izvoli izmed odgovornih oseb pravnih oseb – članic društva.

Upravno odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov in odloča z večino glasov vseh članov.

Na seje upravnega odbora je vabljen predsednik nadzornega odbora.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Delovanje upravnega odbora je podrobneje urejeno s poslovnikom o delu upravnega odbora.

18. člen

Upravni odbor se konstituira takoj za tem, ko je zbor članov izvolil njegovo sestavo. Izmed članov upravnega odbora imenuje enega ali več podpredsednikov in predsednike pododborov (Hrastnik, Trbovlje in Zagorje) in komisije za posamezna področja.

Podpredsednik upravnega odbora nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti, na podlagi pooblastila predsednika.
19. člen
Naloge upravnega odbora društva:
– sklicuje zbor članov,
– skrbi za izvrševanje programa dela društva in sklepov zbora članov,
– pripravlja predloge aktov društva,
– izmed izvoljenih članov upravnega odbora imenuje podpredsednika,
– imenuje tajnika in blagajnika društva,
– pripravi predlog finančnega plana in letnega poročila,
– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
– upravlja s premoženjem društva,
– sprejema nove člane društva,
– odloča o spremembi naslova sedeža društva,
– odloča o nakupu in odtujitvi premičnega premoženja,
– odloča o nagradah in priznanjih,
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži zbor članov.
20. člen
Predsednik društva predstavlja društvo in podpisuje v njegovem imenu, predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi v državi in tujini.

Predsednik je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let.

Predsednik je odgovorna oseba za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

V primeru daljše odsotnosti predsednika nadomešča s polnimi pooblastili z vsemi pravicami in odgovornostmi podpredsednik, ki ga določi upravni odbor

Društvo je dolžno v roku 30 dni sporočiti pristojnemu upravnemu organu spremembe iz prejšnjega odstavka oz. spremembo predsednika, bodisi daje prejšnjemu predsedniku potekel mandat ali pa daje iz katerihkoli razlogov prejšnjemu predsedniku prenehala funkcija.

21. člen
Tajnik društva opravlja zlasti:
– vodi evidenco o članih,
– opravlja administrativne in tehnične naloge v zvezi z delom društva,
– vodi zapisnike o sejah upravnega odbora in zbora članov,
– skrbi za pripravo osnutkov aktov, letnih in drugih poročil,
– vodi evidenco o sklenjenih pogodbah,
– pripravlja letna in druga statistična poročila skupaj s posameznimi člani upravnega
odbora,
– vodi prejeto in oddano pošto,
– opravlja druge naloge po navodilu upravnega odbora in predsednika društva.
22. člen
Blagajnik društva vodi blagajniško poslovanje. Imenuje ga upravni odbor in je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru.

Nadzorni odbor

23.​člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Svoja poročila oddaja v pisni obliki.

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna predsednik in eden član. Veljavne sklepe sprejema z dvema glasovoma.

Častno razsodišče

24.​člen

Člane častnega razsodišča voli zbor članov. Sestavljajo ga predsednik in dva člana. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Za veljavnost odločitev sta potrebna dva glasova.

Častno razsodišče se sestaja po potrebi in razrešuje nesoglasja med člani društva, med člani in naročniki upoštevaje določila kodeksa obnašanja in ravnanja.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe v skladu s pravili društva.

Kršitve pravil, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
– kršitve pravil in drugih aktov društva,
– nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
– neizvrševanje sklepov organov društva,
– dejanja, ki škodujejo ugledu društva.
Častno razsodišče po izvedenem postopki lahko izreče naslednje ukrepe:
– opomin,
– izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov. Pritožbo mora vložiti najpozneje v roku 15 dni od dneva vročitve pisnega odpravka sklepa. Odločitev zbora članov je dokončna. Zbor članov lahko imenuje za reševanje pritožbe 3- člansko komisijo, ki ima predsednika in dva člana. Predsednik in člana komisije ne morejo biti predsednik ali člana častnega razsodišča. Komisija pripravi poročilo, ki ga posreduje zboru članov, ne more pa odločati o pritožbi.

Zbor članov mora o pritožbi odločiti najpozneje v roku 3 mesecev od dneva, ko mu je bila pritožba vročena.
Delo častnega razsodišča podrobno ureja poslovnik o delu častnega razsodišča.

V. FINANČNO-MATER1ALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
25. člen
Viri dohodkov so:
– članarina,
– darila in volila,
– prispevki sponzorjev in donatorjev,
– javna sredstva,
– drugi dohodki.
Društvo ima lahko sponzorje in donatorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so potrebna za izvedbo letnega programa dela.

26. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

27. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo. Letno poročilo mora biti sprejeto do najpozneje konca marca tekočega leta.
28. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali podpredsednik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi blagajniško poslovanje v skladu z dvostavnimi računovodskimi standardi v obliki dvostavnega knjigovodstva.

Blagajnik odgovarja za svoje delo upravnemu odboru in društvu.

29. člen
Delo blagajnika je javno.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialni dokumentacijo in poslovanje društva.

30. člen
Društvo vodi svoje poslovanje preko transakcijskega računa odprtega pri bankah v Sloveniji.

Opravljanje knjigovodskih del in pripravljanje posameznih poročil za davčne in statistične namene, kakor tudi drugo pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev, se lahko ustrezno pogodbeno prenese na zunanjega izvajalca.

31. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa zbora članov.

VI. KONCNE DOLOČBE
32. člen
Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Po volji članov društva preneha na osnovi sklepa zbora članov, če za prenehanje glasuje večina prisotnih članov društva skladno s 15. členom teh pravil.

Če o prenehanju odloči upravni organ v skladu z zakonom ali če preneha delovati na podlagi sodne odločbe in društvo s sklepom ne določi sorodnega društva, na katero prenese preostalo premoženje po prenehanju delovanja društva, se premoženje, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti, prenese na lokalno dobrodelno organizacijo, neporabljena proračunska sredstva pa se vrnejo v proračun.

33. člen

Sklep o prenehanju društva mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se bo po poravnavi vseh obveznosti preneslo premoženje društva.

O sklepu o prenehanju društva ali statusni spremembi mora predsednik v roku 30 dni obvestiti pristojni upravni organ.

34. člen

Ta pravila je sprejel ustanovni zbor članov društva, dne____________________ in začnejo veljati takoj, uporabljati pa se začnejo z dnem veljavnosti odločbe o registraciji društva.